fd425055038b840b05417b30923bd516    

 

*請閱讀內文, 選擇你適合的答案,最後統計分數。
 

            1.當你心情愉快時,你會想吃哪一種水果?

ad7cd2df9e6643dc2764bf02823e0c68

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解析】

 

 

否則惡化速度會出乎你的想像。

 

 

其實只有你最清楚自己的工作狀況,有一些難以突破的障礙

 

 

所以你希望在很短時間裡得到一大筆錢,無論是自己辛苦賺的

 

 

 

 

無法忍受漫無目的地一天混過一天,

你希望自己生命中的每一分、每一秒都是有意義的,

所以你永遠都在問自己:

    全站熱搜

    Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(100) 人氣()